Scroll Top

De Bespaarders

Veel organisaties kampen met te hoge uitgaven, maar worstelen met de vraag hoe dit terug te dringen. Is dat herkenbaar? Het kan ook andersom; er is te weinig budget om de beoogde doelstellingen te halen. Of er is voldoende budget, maar het beoogde resultaat wordt maar niet behaald. Voor veel organisaties zijn deze situaties herkenbaar. Ze leiden naar een belangrijke centrale vraag: hoe besteed ik mijn geld zo slim mogelijk?  

De Bespaarders zorgt ervoor dat u uw uitgaven op orde krijgt én dat u deze schaalbaar houdt. Door onze aanpak gaat dat gepaard met een gelijkblijvende of zelfs toenemende kwaliteit.

Wij helpen u besparen op uw uitgaven op het gebied van:

 • Externe inhuur van ICT’ers
 • ICT-licenties
 • Printing
 • Telecom

De Bespaarders

Veel organisaties kampen met te hoge uitgaven, maar worstelen met de vraag hoe dit terug te dringen. Is dat herkenbaar? Het kan ook andersom; er is te weinig budget om de beoogde doelstellingen te halen. Of er is voldoende budget, maar het beoogde resultaat wordt maar niet behaald. Voor veel organisaties zijn deze situaties herkenbaar. Ze leiden naar een belangrijke centrale vraag: hoe besteed ik mijn geld zo slim mogelijk?  

De Bespaarders zorgt ervoor dat u uw uitgaven op orde krijgt én dat u deze schaalbaar houdt. Door onze aanpak gaat dat gepaard met een gelijkblijvende of zelfs toenemende kwaliteit.

Wij helpen u besparen op uw uitgaven op het gebied van:

 • Externe inhuur van ICT’ers
 • ICT-licenties
 • Printing
 • Telecom

Onze Aanpak

Wij zorgen ervoor dat u uw uitgaven op orde krijgt én dat u deze schaalbaar houdt. Onze pragmatische en doortastende aanpak zorgt ervoor dat dit gepaard gaat met een gelijkblijvende of zelfs toenemende kwaliteit.

Stappenplan:

 • Inventarisatie
 • Rapportage & advies
 • Programma van maatregelen
 • Implementatie
 • Onderhoud

Onze Aanpak

Wij zorgen ervoor dat u uw uitgaven op orde krijgt én dat u deze schaalbaar houdt. Onze pragmatische en doortastende aanpak zorgt ervoor dat dit gepaard gaat met een gelijkblijvende of zelfs toenemende kwaliteit.

Stappenplan:

 • Inventarisatie
 • Rapportage & advies
 • Programma van maatregelen
 • Implementatie
 • Onderhoud

Waarom doen we het zo?

In de afgelopen jaren zijn organisaties explosief gegroeid, ook in overhead.

Aan het einde van een tijdperk van alsmaar groeien, wordt het tijd voor een moment van bezinning. U denkt waarschijnlijk ook regelmatig: waarom geef ik eigenlijk geld uit aan (vul maar in)? Wat draagt het bij aan onze bottom line?

82% van de organisaties worstelt met te hoge uitgaven en zou dit graag terugdringen. Veel van hen weten echter niet waar te beginnen in de angst processen te verstoren of onrust te veroorzaken. Terwijl er genoeg manieren zijn om daadwerkelijk tot rendementsverbeterende kostenbesparingen te komen.

Door goed te luisteren naar wat uw business echt nodig heeft om te excelleren, kijken we samen naar het verhogen van uw rendement in plaats van alleen het verlagen van kosten.

Door weldoordacht te werk te gaan, de juiste mensen binnen uw organisatie bij het proces te betrekken in plaats van meteen ‘aan de boom te schudden’ of zonder omkijken maar in de kosten te snijden, zorgen we voor draagvlak waar het nodig is en bewaren we rust en focus.

Onze gefaseerde aanpak helpt hierbij een logisch plan te vormen, wat per fase in begrijpelijke taal uw belanghebbenden meeneemt in het proces. Het ‘overkomt’ uw medewerkers dus niet zomaar — zij zijn essentieel voor de successen die we samen behalen.

Waarom zou je ons moeten geloven

De specialisten van De Bespaarders hebben per persoon enkele decennia ervaring en hebben dus al minimaal één maar soms meer cycli meegemaakt waarin soms de bomen tot in de hemel groeiden en waarbij het zicht op uitgaven enigszins vertroebelde, maar ook mindere tijden waarbij acuut ingegrepen moest worden in organisaties om op zijn minst de doelstellingen te halen en soms zelfs om te overleven.

In beide situaties is aangetoond dat ad hoc beslissingen zelden leiden tot het gewenste resultaat. Met name continuïteit van de dienstverlening en kwaliteit voor uw medewerkers en klanten komen aantoonbaar in het geding als uitsluitend wordt gekeken naar het snijden in kosten. De specialisten van De Bespaarders kijken samen met u naar het totale plaatje met als doel: besparen, maar dan wel mét behoud van continuïteit en kwaliteit.

Waarom zou je ons moeten geloven

De specialisten van De Bespaarders hebben per persoon enkele decennia ervaring en hebben dus al minimaal één maar soms meer cycli meegemaakt waarin soms de bomen tot in de hemel groeiden en waarbij het zicht op uitgaven enigszins vertroebelde, maar ook mindere tijden waarbij acuut ingegrepen moest worden in organisaties om op zijn minst de doelstellingen te halen en soms zelfs om te overleven.

In beide situaties is aangetoond dat ad hoc beslissingen zelden leiden tot het gewenste resultaat. Met name continuïteit van de dienstverlening en kwaliteit voor uw medewerkers en klanten komen aantoonbaar in het geding als uitsluitend wordt gekeken naar het snijden in kosten. De specialisten van De Bespaarders kijken samen met u naar het totale plaatje met als doel: besparen, maar dan wel mét behoud van continuïteit en kwaliteit.

Klantcases

Tevreden klanten én meer opbrengsten door invoering Zorg op Afstand

Een organisatie actief in de ouderenzorg met meerdere locaties, 15.000 cliënten en circa 3.000 medewerkers heeft De Bespaarders gevraagd een business case te maken voor het invoeren van zogenoemd Zorg op Afstand. De vraag kwam voort uit enerzijds de wens het aantal contactmomenten met cliënten op niveau te houden en tegelijkertijd de werkdruk bij de medewerkers te verminderen. Secundaire doelstelling was om cliënten de mogelijkheid te bieden contact te onderhouden met mantelzorgers en familie. 

Een consultant van De Bespaarders heeft interviews gehouden met alle betrokkenen: zowel directie, zorgmanagers, zorgverleners, als cliënten zelf en mantelzorgers. Op basis hiervan heeft onze consultant samen met de klant een business case opgesteld en is aan de directie het advies uitgebracht te starten met de uitrol van 250 tablets en het implementeren van een specifiek Zorg op Afstand platform. De directie heeft dit advies overgenomen. De consultant van De Bespaarders is gestart met een plan van aanpak en heeft de volledige implementatie begeleid.

De doelstellingen van de onderliggende business case zijn ruimschoots behaald en zullen de zorginstelling jaarlijks een enorm financieel voordeel opleveren (details op aanvraag), ook omdat andere diensten via het platform eenvoudiger en efficiënter aan de cliënten aan te bieden zijn.

Minstens zo belangrijk: de eenzaamheid onder ouderen loopt terug, omdat het laagdrempelige en gebruiksvriendelijke karakter van het geïmplementeerde platform ervoor zorgt dat deze ook daadwerkelijk veelvuldig wordt gebruikt.

Ook nieuwsgierig naar wat het invoeren van Zorg op Afstand u en uw cliënten kan opleveren? Wij adviseren u graag.

Besparen kan ook leuk zijn.

Lees meer
Besparen op softwarelicenties bij een ziekenhuis

De Bespaarders heeft voor een ziekenhuisgroep met drie locaties een jaarlijkse besparing van 180.000 euro gerealiseerd na onderzoek te hebben gedaan naar de gebruikte software licenties. 

De ziekenhuisgroep heeft De Bespaarders gevraagd een onderzoek te doen naar de in gebruik zijnde licenties. De consultant van De Bespaarders is gestart met een uitgebreide inventarisatie van het aantal licenties dat totaal in gebruik was. Synchroon zijn interviews gehouden met diverse stakeholders binnen de organisatie om de gebruikerswensen in kaart te brengen. Op basis daarvan is een negental zogenoemde persona’s beschreven.

Aansluitend is aan de klant een rapportage opgeleverd met verbetervoorstellen. Deze voorstellen richtten zich op twee speerpunten: 1) de gebruikerswensen in combinatie met de optimale inzet van applicaties en licenties per gebruiker(sgroep) en 2) de realiseerbare technische optimalisaties. Denk daarbij aan het centraal aanbieden van een mailomgeving met bijbehorende licenties versus een decentrale omgeving met serverlicenties per locatie.

De Bespaarders is gevraagd om de verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren, hetgeen resulteerde in een jaarlijkse besparing van € 180.000,= en een toegenomen gebruikerstevredenheid.

Ook nieuwsgierig naar de status van uw licentiestructuur en de realiseerbare besparing? Wij adviseren u graag.

Besparen kan ook leuk zijn.

Lees meer
Besparen op inhuurkosten bij een groothandelsbedrijf

De Bespaarders heeft bij een landelijke groothandel met klanten in de horeca en retail een maandelijkse besparing gerealiseerd van 16% op de inhuurkosten van extern personeel, door het inhuurproces in kaart te brengen en een optimalisatietraject te begeleiden. 

Bij het groothandelsbedrijf ontstond een scheve verhouding tussen eigen personeel dat in dienst was van het bedrijf zelf en externe flexibele arbeidskrachten. De wens was om deze verhouding recht te trekken, daarmee een besparing te realiseren én tegelijkertijd kennis te borgen en behouden voor de organisatie. Geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering en het klantbelang stonden daarbij voorop.

De Bespaarders heeft in samenwerking met de klant het inhuurproces in kaart gebracht. Er werd gekeken of functies überhaupt wel ingevuld moesten worden en of langdurig extern belegde functies belegd konden worden bij eigen medewerkers. Tevens werd de zogenoemde ‘inhuurketen’ in kaart gebracht. Ook heeft De Bespaarders een nulmeting gehouden resulterend in een score van klanttevredenheid over de bestaande situatie.

Op basis van de rapportage van De Bespaarders heeft de klant inmiddels stap 1 van het optimalisatietraject gezet, namelijk het strakker organiseren van het inhuurproces en onnodige dubbelingen eruit gehaald, hetgeen direct resulteert in een besparing van 16% op de inhuurkosten van extern personeel, mét dezelfde score op klant- en leverancierstevredenheid.

Ook eens vrijblijvend met ons sparren over uw flexibele schil? Wij spreken graag met u af.

Besparen kan ook leuk zijn.

Lees meer
Detacheerder van verlieslijdend naar goed renderend

Een middelgrote detacheerder van IT-personeel in het zuiden van het land heeft De Bespaarders gevraagd op te treden als sparringpartner voor hun directie. Ondanks het grote en kwalitatief hoogwaardige klantenbestand én het uitstekend ingerichte proces om de juiste kandidaten te vinden bij de juiste aanvragen, bleef de winstgroei achter bij de groei in omzet.

De organisatie kende feitelijk twee uitdagingen: Ten eerste de acute noodzaak om het dreigende gebrek aan continuïteit om te zetten in stabiliteit, ook als basis voor toekomstige groei., maar tegelijkertijd waren onvoldoende middelen beschikbaar om te investeren in optimalisatie en stabilisatie.

Snel te realiseren aanpassingen in het administratieve proces en debiteuren- en crediteurenbeleid vormden de basis voor een snelle verbetering van de liquiditeitspositie op korte termijn. Daarnaast hebben een uitgebreide analyse en aansluitend aanpassingen in het salesproces, het inhuurproces en de medewerkersbetrokkenheid geleid tot hogere marges bij gelijkblijvende tarieven. Tegelijkertijd is de klanttevredenheid gelijk gebleven en de medewerkerstevredenheid zelfs toegenomen.

Het bedrijf heeft nu weer een goed rendement en is klaar voor de toekomst.

Meer weten over hoe we uw organisatie kunnen optimaliseren? Neem dan snel contact met ons op.

Besparen kan ook leuk zijn.

Lees meer

Klantcases

Klantcase: Tevreden klanten én meer opbrengsten door invoering Zorg op Afstand

Een organisatie actief in de ouderenzorg met meerdere locaties, 15.000 cliënten en circa 3.000 medewerkers heeft De Bespaarders gevraagd een business case te maken voor het invoeren van zogenoemd Zorg op Afstand. De vraag kwam voort uit enerzijds de wens het aantal contactmomenten met cliënten op niveau te houden en tegelijkertijd de werkdruk bij de medewerkers te verminderen. Secundaire doelstelling was om cliënten de mogelijkheid te bieden contact te onderhouden met mantelzorgers en familie. 

Een consultant van De Bespaarders heeft interviews gehouden met alle betrokkenen: zowel directie, zorgmanagers, zorgverleners, als cliënten zelf en mantelzorgers. Op basis hiervan heeft onze consultant samen met de klant een business case opgesteld en is aan de directie het advies uitgebracht te starten met de uitrol van 250 tablets en het implementeren van een specifiek Zorg op Afstand platform. De directie heeft dit advies overgenomen. De consultant van De Bespaarders is gestart met een plan van aanpak en heeft de volledige implementatie begeleid.

De doelstellingen van de onderliggende business case zijn ruimschoots behaald en zullen de zorginstelling jaarlijks een enorm financieel voordeel opleveren (details op aanvraag), ook omdat andere diensten via het platform eenvoudiger en efficiënter aan de cliënten aan te bieden zijn.

Minstens zo belangrijk: de eenzaamheid onder ouderen loopt terug, omdat het laagdrempelige en gebruiksvriendelijke karakter van het geïmplementeerde platform ervoor zorgt dat deze ook daadwerkelijk veelvuldig wordt gebruikt.

Lees meer
Klantcase: Besparen op softwarelicenties bij een ziekenhuis

De Bespaarders heeft voor een ziekenhuisgroep met drie locaties een jaarlijkse besparing van 180.000 euro gerealiseerd na onderzoek te hebben gedaan naar de gebruikte software licenties. 

De ziekenhuisgroep heeft De Bespaarders gevraagd een onderzoek te doen naar de in gebruik zijnde licenties. De consultant van De Bespaarders is gestart met een uitgebreide inventarisatie van het aantal licenties dat totaal in gebruik was. Synchroon zijn interviews gehouden met diverse stakeholders binnen de organisatie om de gebruikerswensen in kaart te brengen. Op basis daarvan is een negental zogenoemde persona’s beschreven.

Aansluitend is aan de klant een rapportage opgeleverd met verbetervoorstellen. Deze voorstellen richtten zich op twee speerpunten: 1) de gebruikerswensen in combinatie met de optimale inzet van applicaties en licenties per gebruiker(sgroep) en 2) de realiseerbare technische optimalisaties. Denk daarbij aan het centraal aanbieden van een mailomgeving met bijbehorende licenties versus een decentrale omgeving met serverlicenties per locatie.

De Bespaarders is gevraagd om de verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren, hetgeen resulteerde in een jaarlijkse besparing van € 180.000,= en een toegenomen gebruikerstevredenheid.

Ook nieuwsgierig naar de status van uw licentiestructuur en re realiseerbare besparing? Wij adviseren u graag.

Besparen kan ook leuk zijn.

Lees meer
Klantcase: Besparen op inhuurkosten bij een groothandelsbedrijf

De Bespaarders heeft bij een landelijke groothandel met klanten in de horeca en retail een maandelijkse besparing gerealiseerd van 16% op de inhuurkosten van extern personeel, door het inhuurproces in kaart te brengen en een optimalisatietraject te begeleiden. 

Bij het groothandelsbedrijf ontstond een scheve verhouding tussen eigen personeel dat in dienst was van het bedrijf zelf en externe flexibele arbeidskrachten. De wens was om deze verhouding recht te trekken, daarmee een besparing te realiseren én tegelijkertijd kennis te borgen en behouden voor de organisatie. Geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering en het klantbelang stonden daarbij voorop.

De Bespaarders heeft in samenwerking met de klant het inhuurproces in kaart gebracht. Er werd gekeken of functies überhaupt wel ingevuld moesten worden en of langdurig extern belegde functies belegd konden worden bij eigen medewerkers. Tevens werd de zogenoemde ‘inhuurketen’ in kaart gebracht. Ook heeft De Bespaarders een nulmeting gehouden resulterend in een score van klanttevredenheid over de bestaande situatie.

Op basis van de rapportage van De Bespaarders heeft de klant inmiddels stap 1 van het optimalisatietraject gezet, namelijk het strakker organiseren van het inhuurproces en onnodige dubbelingen eruit gehaald, hetgeen direct resulteert in een besparing van 16% op de inhuurkosten van extern personeel, mét dezelfde score op klant- en leverancierstevredenheid.

Ook eens vrijblijvend met ons sparren over uw flexibele schil? Wij komen graag bij u langs.

Besparen kan ook leuk zijn.

Lees meer
Klantcase: Detacheerder van verlieslijdend naar goed renderend

Een middelgrote detacheerder van IT-personeel in het zuiden van het land heeft De Bespaarders gevraagd op te treden als sparringpartner voor hun directie. Ondanks het grote en kwalitatief hoogwaardige klantenbestand én het uitstekend ingerichte proces om de juiste kandidaten te vinden bij de juiste aanvragen, bleef de winstgroei achter bij de groei in omzet.

De organisatie kende feitelijk twee uitdagingen: Ten eerste de acute noodzaak om het dreigende gebrek aan continuïteit om te zetten in stabiliteit, ook als basis voor toekomstige groei., maar tegelijkertijd waren onvoldoende middelen beschikbaar om te investeren in optimalisatie en stabilisatie.

Snel te realiseren aanpassingen in het administratieve proces en debiteuren- en crediteurenbeleid vormden de basis voor een snelle verbetering van de liquiditeitspositie op korte termijn. Daarnaast hebben een uitgebreide analyse en aansluitend aanpassingen in het salesproces, het inhuurproces en de medewerkersbetrokkenheid geleid tot hogere marges bij gelijkblijvende tarieven. Tegelijkertijd is de klanttevredenheid gelijk gebleven en de medewerkerstevredenheid zelfs toegenomen.

Het bedrijf heeft nu weer een goed rendement en is klaar voor de toekomst.

Lees meer

Contact

085-3034070

Utrechtseweg 9
3704 HA, Zeist

info@debespaarders.nl
www.debespaarders.nl

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Contact

085-3034070

Utrechtseweg 9
3704 HA, Zeist

info@debespaarders.nl
www.debespaarders.nl

Fout: Contact formulier niet gevonden.